สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่: 10 มีนาคม 2552
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2555

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
เรียนเชิญท่าน ปลัด,รองปลัด อบต. จ.สงขลา เรื่อง ประชุมชมรมปลัด อบต. จังหวัดสงขลา ประจำปี 52 วันที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แจกเอกสารยกเลิกซี 5 แบบ ฟรีเรียนเชิญท่าน ปลัด,รองปลัด อบต. จ.สงขลา  เรื่อง ประชุมชมรมปลัด อบต. จังหวัดสงขลา ประจำปี 52 วันที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 น  ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ด้วยได้รับประสานจากประธานชมรมปลัดอบต. จ.สงขลา ได้แจ้งเรียนเชิญท่านปลัด อบต. และรอง ปลัด อบต. ในจังหวัดสงขลา เพื่อประชุมชมรมปลัด อบต.จ.สงขลา ในวันที่18 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 น  ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

รายละเอียดตามหนังสือ ดังนี้ ที่ พิเศษ/2552  ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552 
    ตามที่ชมรมปลัด อบต.จ.สงขลา ได้พิจารณาคัดเลือก ประธานชมรมปลัด อบต. จ.สงขลา ไป เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 นั้น
     เพื่อให้การทำงานของชมรมปลัด อบต.จ.สงขลาได้ดำเนินการต่อไป ได้ปรึกษาปลัด อบต. หลาย ๆ อำเภอ ให้ดำเนินการจัดประชุม ปลัด อบต. รองปลัด อบต. เพื่อคัดเลือกประธานชมรมปลัด และคณะกรรมการชมรม และจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ สำหรับปีใหม่ 2553 โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 500.-บาท
    ทางชมรมปลัด อบต. จ.สงขลา  จึงขอเรียนเชิญท่านปลัด รองปลัด อบต. ในจังหวัดสงขลา จำนวน 103 แห่ง เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวโดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านผู้แทนปลัด อบต. ระดับอำเภอ หรือที่ประธานชมรมปลัดฯ ขอความร่วมมือ แจ้งรายชื่อภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 นี้ เพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสารแจกที่ประชุมและสั่งจองอาหารเลี้ยงตอนเย็น  และหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นเคย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                             ขอแสดงความนับถือ

                       ว่าที่ร้อยตรีธนกร  บุญสิริธนา
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปริก
            ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-298213 ต่อ 11

กำหนดประชุมชมรมปลัด อบต.
จังหวัดสงขลา ประจำปี 2552
 
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 น 
ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เวลา 13.00-13.30 น.   ลงทะเบียน รับเอกสาร
เวลา 13.30-15.00  น.   เรื่อง ร่าว พรบ.ท้องถิ่น , การยกเลิกระบบซี
เวลา 15.30-17.30 น.  เลือกประธานชมรมปลัดอบตจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการชมรมฯ
     เวลา 18.00 น. งานเลี้ยงพบประสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553
      

แล้วพบกันครับ   ท่านปลัด,รองปลัดอบต.จ.สงขลา
  
 


                   

                                              
ชนในชาติสามัคคี           ทำความดีเพื่อพ่อหลวง
                  


                                    นายยอักษร     บุตรโคตร
               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                           14   ธันวาคม   2552


เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ป.ทวีศักดิ์ ศรีทองกิตติกุล ปลัดอบต.เขาจ้าว จ.ประจวบฯ ในฐานะผู้แทนใน ก.อบต.แจ้งว่า ก.อบต.(ก.กลาง) มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีให้พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหาร (ปลัดฯ คลัง ช่าง ฯลฯ) ต้องโอน(ย้าย) เมื่ออยู่ครบ ๔ ปี และต่ออายุได้ทุกป เนื่องจากที่ผ่านมา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์เดิม โดยมีมาตรการใหม่มารองรับ กรณีที่เกิดปัญหาข้อขัดแย้ง ระหว่างนายกอบต.กับพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร ให้ ก.อบต.จังหวัดแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาแก้ไข กรณีที่ อนุกรรมการและ ก.อบต.จังหวัดมีมติเป็นเช่นไร ให้นายกอบต.ถือปฏิบัติไปตามมตินั้น สำหรับประกาศอยู่ระหว่างการเสนอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม คาดว่าน่าจะลงนามภายในเดือนธันวาคมนี้ ก็แสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ หลายท่านที่ลุ้นเรื่องนี้อยู่ และเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับ ก.อบต. โดยเฉพาะผู้แทนปลัดอบต.ในก.อบต. ที่จะเห็นชอบเรื่องใดที่กระทบสิทธิของเพื่อน ๆ ควรพินิจพิจารณาให้รอบคอบ สอบถามเพื่อน ๆ กันก่อน ก่อนที่จะยกมือสนับสนุนหรือลงมติ เพราะไม่เช่นนั้น อาจซ้ำรอยเรื่องนี้ ที่นอกจากแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้ว ยังเพิ่มปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย

สรุปผลการประชุมยกเลิกซีข้าราชการอปท เมื่อวันที่ 15 ธ.ค 52 ตามที่สนง.ก.ถ.เชิญหน่วยงาน สปร.ผู้รับจ้าง มาชี้แจงทำความเข้าใจกับอปท.เจ็ดพันแห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ให้ทุกจังหวัดแจ้งนายกอปท.และปลัดอปท.เป้าหมายร่วรับฟัง ณ ศาลากลางจังหวัด

สรุปผลการประชุมยกเลิกซีข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่สำนักงานกถ.จัดประชุมโดยเชิญหน่วยงาน สปร.ผู้รับจ้าง มาชี้แจงทำความเข้าใจกับอปท.เจ็ดพันแห่งทั่ว
ประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยแจ้งให้ทุกจังหวัดแจ้งนายกอปทและปลัดอปท.เป้าหมายร่วรับฟังและสอบถาม ณ ศาลากลางจังหวัดแต่ละจังหวัด
      ในฐานะที่ได้มีส่วนร่วมได้เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ ก็ขอนำมาเล่าสู้กันฟังพอสรุปได้ดังนี้ ครับ
       สปร.ศึกษา ยกเลิกซี ของข้าราชการอปท.สัญญาจ้างลว.2 ก.พ 52 มีระยะเวลา 1 ปี ครบ 1 ก.พ 53 นี้ สปร.เสนอแนวทางยกเลิกซีให้ข้าราชการอปท.เลือก มี 5 แบบให้เลือก โดยร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านเวบของ สำนักงาน ก.ถ ภายใน 21 ธันวาคม 52 นี้ เพื่อนำเสนอสำนักงานก.ถ ผู้ว่าจ้าง ต่อไป 
          ผลโพ ณ วันที่ 16 ธ.ค 52 มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 2,819 คน มีดังนี้ ครับ
รูปแบที่ 1 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7
รูปแบที่ 2 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 263 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3
รูปแบที่ 3 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 2,055 คน คิดเป็นร้อยละ 72
รูปแบที่ 4 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 122 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3
รูปแบที่ 5 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 358 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6


๓. ข้อเสนอที่ ๓ : ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่ง (Broadband) เหมือนข้าราชการพลเรือน แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ใช้โครงสร้างโดยอิงตามลักษณะของภาคราชการพลเรือน แต่ปรับระดับชั้นงานให้เป็นไปตามลักษณะงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปรับระดับตำแหน่งของนักบริหารงาน อบต. (ซึ่งอาจมีระดับชั่วคราว) นักบริหารงานเทศบาล และนักบริหารงาน อบจ. เข้าสู่แท่งประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น ในขณะที่ปรับระดับตำแหน่งของผู้อำนวยการฝ่าย / กอง / สำนัก เข้าสู่แท่งประเภทอำนวยการจากโพแสดงความคิดดังกล่าวเห็นชอบแบบที่ 3 มากที่สุด จำนวน 2,055 คน ทางด้านนายอดิศัย กุลชร ณ อยุธยาที่ปรึกษา สปร. ที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้บอกว่า แนวโน้ม น่าจะเป็นรูปแบบที่ 3 ที่ตรงความต้องการของท้องถิ่น
      ในช่วงเปิดให้สอบถาม ผมได้นำเสนอว่าควรที่จะนำแบบเสนอความคิดเห็นลงในเวบของ กรมส่งเสริมฯ จะมีผู้ชมมากกว่า เวบสนง.ก.ถ จากการที่ลงในเวบ เดือนกว่ามีผู้ชมเพียง 2 พันกว่าคน เป็นอีกทางเลือก
       สำหรับรูปแบบที่ 3 ในส่วนตัวผมก็เห็นด้วย ว่าท้องถิ่นควรมี 4 ประเภทเหมือนข้าราชการ ก.พ แต่ปรับตามความเหมาะสมกับท้องถิ่น โดยเทียบเคียง ซึ่งผมเคยร่างนำเสนอใว้เมื่อเดือน ก.พ 51 ดูแล้วใกล้เคียง ครับ และเคยนำลงในเวบ อบต.บางกล่ำ มีผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 11,781 คน   www.bangklam.go.th/modules/news/index.php?mode=detail1&id=11973


และลงในเวบของกลุ่มเพื่อนพนักงานอบต.ที่ท่านปลัดอบตพิพัฒน์ นำไปลงและเสนอแนะ มีผู้เข้าชม จำนวน 12,169 คน  www.thailocalgovt.com/file_html2008/phiphatw29-02-51.htm  


 

ร่วมคุยประเด็น : ระบบแท่งเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น    คลิกที่นี่

 


     สรุปปิดท้าย
1.เพื่อนปลัดอบต.ที่จังหวัดปทุมธานี สอบถามว่า ระบบแท่งจะใช้กับท้องถิ่นปีใหน คำตอบจาก จนท.สปร. ว่า ไม่ทราบ นำเสนอรวบรวมความคิดเห็น เสนอให้ สำนักงาน ก.ถ และคณะกรรมการ ก.ถ เป็นผู้เลือก
         2.ร่าง 5 แบบ ให้อปท.เลือกไม่มี ตัวอย่างเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้ดู คำตอบ เป็นความลับยังเปิดเผยไม่ได้ ต้องรอ แต่ที่แน่นอนคืด แท่งอำนวยการ (หัวหน้าส่วน,ผอ.กอง มีเงินประจำตำแหน่ง)  สำหรับท่านที่สนใจลองไปดูตัวอย่างที่ผมเทียบเคียงเงินเดือนยกเลิก ซี ข้าราชการ ได้ ครับ ผมเปิดเผย ครับ ลองดู ครับ  
     เอกสาร 3 แผ่น ว่าจะใกล้เคียงใหม

       ก็นำมาเล่าสู้กันฟังถึงความคืบหน้า ครับ

เหลืออีกเวลาไม่มาก จึงขอเชิญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยเลือกข้อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพียง ๑ รูปแบบ รวมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอื่นได้ ทางช่องทางที่จัดไว้ให้ด้านล่างนี้

                                       ร่วมคิด   ร่วมทำ  ร่วมรับผลประโยชน์
             ขอให้โชคดี ทุกๆๆท่าน ปีใหม่ 2553 นี้ ก็อวยพรให้ทุกท่านประสบแก่ความสุข โชคดี คิดดี ทำดี สิ่งดีๆๆ จะเข้ามาในชีวิต ครับ

                                          นายอักษร     บุตรโคตร
                                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                           16  ธันวาคม   2552

เชิญชวนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่.....

 
 

ขอเชิญชวนข้าราชการส่วนท้องถิ่น  


เข้ามาร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ เพียงท่านดาน์โหลดเอกสารและเขียนแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข  หรือเพิ่มเติม ในเอกสาร และส่งคืนมาที่


nirutta@gmail.com   และ adisaik@hotmail.com 


เราจะนำความคิดเห็นทั้งหมดมาเป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สมบูรณ์ต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก >>>>localmoi/newspic/new spec.rar

 
 


ด่วน!! ณ 1 ธันวาคม 52 โพแสดงความคิดเห็นชอบแบบที่ 3 จำนวน 1,294 คน ตามที่สนง.ก.ถ จ้าง สปร.เรื่อง ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการอปท. (ระยะที่ 2) มี 5 รูปแบบ เชิญเสนอข้อคิดเห็นภายใน 31 ม.ค 53 นี้

ด่วน!! ณ 1 ธันวาคม 52 โพแสดงความคิดเห็นชอบแบบที่ 3 จำนวน 1,294 คน ตามที่สนง.ก.ถ จ้าง สปร.เรื่อง ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการอปท. (ระยะที่ 2) มี 5 รูปแบบ เชิญเสนอข้อคิดเห็นภายใน 31 ม.ค 53 นี้

ณ 27 พ.ย 52 โพแสดงความคิดเห็นชอบแบบที่ 3 จำนวน 1,164 คน ตามที่สนง.ก.ถ จ้าง สปร.เรื่อง ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการอปท. (ระยะที่ 2) มี 5 รูปแบบ เชิญเสนอข้อคิดเห็นภายใน 31 ม.ค 53 นี้

สรุปผลการโหวตข้อเสนอ

Vote Suggestion chartชนในชาติสามัคคี      ทำความดีเพื่อพ่อหลวง

                                           นายอักษร     บุตรโคตร
                                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                           16  พฤศจิกายน   2552

จึงขอเชิญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยเลือกข้อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพียง ๑ รูปแบบ รวมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอื่นได้ ทางช่องทางที่จัดไว้ให้ด้านล่างนี้
โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 18/12/52

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองม่วงงาม ขึ้นใหม่ (ดู:158)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานบริเวณตลาดริมน้ำคลองแดน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด (ดู:146)(วันที่:2/9/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2557 (ดู:143)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม (พรุล้อมช้าง ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:136)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะบริเวณหาดแหลมโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:136)(วันที่:2/9/57)